Политика за защита на личните данни

„Евродом 2001“ ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработването на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

„Евродом 2001“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

„Евродом 2001“ ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„Евродом 2001“ ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 • създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
 • обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 • обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

„Евродом 2001“ ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

„Евродом 2001“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение, след което полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на информираност

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните услуги.

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „Евродом 2001“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

„Евродом 2001“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране

Вие имате право да поискате от „Евродом 2001“ ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: https://shop.evrodom2001.eu/login.html

Право на изтриване

Вие имате право да поискате от „Евродом 2001“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Евродом 2001“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

 • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

„Евродом 2001“ ЕООД не е длъжна да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Евродом 2001“ ЕООД;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Вашите лични данни, ако са налице основания за това предвидени в него.

Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите лични данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратот по Ваша преценка.

Отговорността за съхраняването на получените данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

Право на оттегляне на съгласие

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обрботване на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
 • обработването на данни за целите на профилиране.

„Евродом 2001“ ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „Евродом 2001“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„Евродом 2001“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

„Евродом 2001” ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи.

„Евродом 2001“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

„Евродом 2001“ ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защита на права и законни интереси на „Евродом 2001” ЕООД и/или други потребители на услугите.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Евродом 2001“ ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

Точност на информацията

„Евродом 2001” ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки, в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Мерки за сигурност и защита

„Евродом“ 2001 ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Онлайн магазинът shop.evrodom2001.eu, управляван от „Евродом 2001“ ЕООД позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно  с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ. 

Длъжностно лице по защита на данните

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към длъжностното лице по защита на данните на „Евродом 2001” ЕООД:

Адрес за кореспонденция: бул. Христо Ботев № 112, София 1202

Имейл: shop@evrodom2001.eu

Политика за използване на бисквитки

Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

„Евродом 2001” ЕООД прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквитки се използват за следните цели:

 • Сесия и управление на навигацията – временно
 • Настройки – до 6 месеца от последното ползване
 • Функционалност бързи линкове за търсене – до 6 месеца от последното ползване
 • Функционалност автоматично влизане в акаунта – до 6 месеца от последното ползване

 

Контрол на бисквитите в браузъра

В случай че желаете, можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org